Stel Kinderrechten en Rechtsbescherming centraal in de keten van familierecht, kinderbescherming, strafrecht en jeugdzorg


Van Consistentie Naar Coherentie: De Betekenis En Bevordering Van Rechtseenheid in Rechtsfilosofisch Perspectief (From Consistency to Coherence: The Meaning and Advancement of Legal Unity from a Philosophy of Law Perspective) by Cristian S. Avendaño Canto :: SSRN

https://lnkd.in/dTw3A4Jf

Wees er in het bijzonder alert op dat geen hypothese onbehandeld wordt gelaten die, indien juist, met een overwegende mate van waarschijnlijkheid tot een ander oordeel van de rechter zou hebben moeten leiden op een punt van wezenlijk materieel belang voor de rechtsbescherming van het kind. Zie Pagina 4 Door muren kijken Suggesties voor hervorming van de cassatierechtspraak
Barendrecht, J.M.
Nederlands Juristenblad
https://lnkd.in/dyTq6nK9

Onderzoek alternatieve hypothese

Alternatieve hypothese altijd feitelijk onderzoeken indien door een partij gesteld (kindermishandeling en/of ouderverstoting)

Voorkomen moet worden dat rechters een gestelde alternatieve hypothese ‘kindermishandeling’ en/of ‘ouderverstoting’ negeren en overrulen met zogenaamde ‘vaste jurisprudentie’.

Rechters moeten er juist zorg voor dragen dat ook deze alternatieve hypothesen deskundig en feitelijk worden onderzocht, alvorens te concluderen wat het beste belang van het kind is conform het ook door Nederland geratificeerde Verdrag voor de Rechten van het Kind

Maak ‘rechtstreekse werking’ van artt. 3 en 19 VRK (Verdrag voor de Rechten van het Kind), rechtsbescherming en waarheidsvinding, de hoeksteen van kinderrechten, familierecht, kinderbescherming, civiel recht, strafrecht en jeugdzorg, en geef níet langer stelselmatig ruimte aan:
– coercive control in intieme relaties
– ouderverstoting,
– kindermishandeling
– seksueel misbruik
– en aan gemeentelijke en rijks-subsidies en verdienmodellen die stelselmatig niet aan waarheidsvinding doen.

Artikel 3 – Belang van het kind

https://lnkd.in/ez2axDbG

Artikel 19 – Bescherming tegen alle vormen van kindermishandeling

https://lnkd.in/efksR8Xc

Universeel rechtsbeginsel

Neem:
1) de volledigheid en de juistheid van het feitencomplex,
(2) rechtsbescherming en
(3) waarheidsvinding,
als universeel rechtsbeginsel voor Trias Politica, wetgeving en rechtspraak.

Waarheidsvinding in het civiele (proces)recht
de Groot, G., published in
Waarheid en waarheidsvinding in het recht 2012

https://lnkd.in/g223BVH

Ambtshalve toepassing van rechtsgronden door de Nederlandse rechter
Daan Asser

https://lnkd.in/e2-s3jua

No alternative text description for this image

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …