Het bieden van individuele rechtsbescherming

Het bieden van individuele rechtsbescherming

Het bieden van individuele rechtsbescherming door de Hoge Raad in cassatie kan beter: “De partij die door de lagere rechter in het ongelijk is gesteld, kan zich tot de Hoge Raad wenden om een voor haar gunstiger uitkomst te bereiken. Dit is individuele rechtsbescherming. Deze rechtsbeschermende functie van de Hoge Raad heeft geen betrekking op alle fouten van lagere rechters.”

https://lnkd.in/d2eXfkRN

Aanvullende kwaliteitstoets is heel goed mogelijk en mijns inziens daarom geboden

I. Civielrechtelijke toets

* Is voldaan aan de grondwet?

* Is voldaan aan de verdragen voor de kinder- en mensenrechten (VRK en EVRM)? 

* Is voldaan aan het criterium het beste belang van het kind dat dit conform artikel 3 VRK de eerste overweging is, indien er een kind of kinderen bij de casus betrokken zijn? 

* In hoeverre zijn de feiten van het geval (het feitencomplex) consistent, coherent en volgtijdelijk in overeenstemming met de feitelijke tijdlijn weergegeven (NB níet een reconstructie achteraf, maar het volgtijdelijk verloop van de feiten en de rechterlijke beslissingen en interventies)? 

* Zijn de meest actuele wetenschappelijke inzichten en beschikbare methodieken toegepast, en door de rechtbank en het gerechtshof gevolgd (attent zijn op kennis-paradox)? 

* Zijn de deskundigenadviezen in overeenstemming met de actuele wetenschappelijke inzichten? 

II. Aanvulling Strafrechtelijke toets overheidsdaden

Bij onrechtmatig overheidshandelen door nalaten van handelen of door onzorgvuldig handelen worden de gebeurtenissen grondig en volledig onderzocht!

III. Juridische toetsingsgronden

Door muren kijken Suggesties voor hervorming van de cassatierechtspraak

Barendrecht, J.M.

Published in:

Nederlands Juristenblad

Barendrecht noemt de volgende vier aanvullende toetsingsgronden.

De Hoge Raad vernietigt indien:

1. Een stelling onbehandeld is gelaten die, indien juist, met een overwegende mate van waarschijnlijkheid tot een ander oordeel van de lagere rechter zou hebben moeten leiden op een punt van wezenlijk materieel belang voor de partij die om rechtsbescherming verzoekt.

2. Een gedingstuk op een onbegrijpelijke manier is uitgelegd, terwijl een juiste uitleg met een overwegende mate van waarschijnlijkheid tot een ander oordeel van de lagere rechter zou hebben moeten leiden op een punt van wezenlijk materieel belang voor de partij die om rechtsbescherming verzoekt.

3. Een in wet of eerdere rechtspraak neergelegde vaste rechtsregel is geschonden, terwijl een juiste toepassing van die rechtsregel met een overwegende mate van waarschijnlijkheid tot een ander oordeel van de lagere rechter zou hebben moeten leiden op een punt van wezenlijk materieel belang voor de partij die om rechtsbescherming verzoekt.

4. Het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden (op een punt van wezenlijk materieel belang voor de partij die om rechtsbescherming verzoekt).

Bron:

Ruud Veenstra

https://www.linkedin.com/posts/drs-ruud-veenstra-ra-54770015_het-bieden-van-individuele-rechtsbescherming-activity-6872596369224302592-xgt_

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …