Algemene voorwaarden

 

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan ons sociaal platform.

Stichting Het Verloren Kind biedt met ons sociaal platform een plek waar hulpzoekenden, slachtoffers, ervaringsdeskundigen, professionals zonder terughoudendheid informatie kunnen uitwisselen. Binnen het platform is daarnaast een besloten groep geformeerd voor hulpzoekenden, slachtoffers en ervaringsdeskundigen, alsmede een besloten groep voor professionals, ongeacht hun functie of positie in het jeugd- of rechtsstelsel.

Het Verloren Kind beoogt een platform te bieden waar op constructieve en veilige wijze mensen elkaar tot steun zijn en/of discussie mogelijk is gericht op oplossingen en waar, naast bewustzijn, ook gezamenlijk gedragen standpunten tot stand komen. Het zo breed mogelijk uitdragen van eenduidige standpunten is een voorwaarde om daadwerkelijk van invloed te kunnen zijn. Het platform kan tevens een bron van inspiratie zijn om standpunten wetenschappelijk te onderzoeken en onderbouwen.

De leestafel is daarnaast bedoeld als verzamelplaats en etalage voor kennis en kunde over onderwerpen die bijdragen aan het begrijpen van, omgaan met en bestrijden van oudervervreemding en -verstoting. Professionals kunnen informatie en aankondigingen op de leestafel plaatsen na toestemming van Het Verloren Kind.

Iedere deelnemer aan het sociaal platform en de leestafel verbindt zich aan de volgende gedragsregels en voorwaarden:

 

GEDRAGSREGELS

 1. Je moet op Het Verloren Kind je eigen identiteit gebruiken en nauwkeurige gegevens over jezelf verstrekken. Je kunt bij de privacyinstellingen in je account aangeven welke informatie zichtbaar is voor andere leden van het sociale platform. Alleen je gebruikersnaam, je voornaam en je status als professional dan wel particulier, is altijd zichtbaar voor andere leden. Maak geen vals profiel en vervals geen informatie over jezelf, wij staan geen valse profielen of entiteiten toe. Plaats geen misleidende of bedrieglijke informatie over jezelf, je omgeving, kwalificaties, ervaringen, contacten of prestaties. Gebruik voor je profielfoto geen afbeelding van iemand anders. Associeer jezelf op Het Verloren Kind niet met een organisatie waarmee je niet daadwerkelijk bent verbonden. Gebruik geen Het Verloren Kind-account van iemand anders of maak geen profiel voor iemand anders dan jezelf en doe hiertoe ook geen poging. En deel je Het Verloren Kind-inschrijving niet met iemand anders.
 2. Je mag uitsluitend informatie delen die op feiten is gebaseerd en authentiek is. Deel op geen enkele manier inhoud waarvan je weet of vermoedt dat deze misleidend of onnauwkeurig is, met inbegrip van onjuiste of bedrieglijke informatie. Deel geen valse inhoud of informatie over jezelf of anderen waarmee onware feiten of gebeurtenissen als waar of waarschijnlijk waar worden gepresenteerd. Plaats geen valse afbeeldingen of video’s van anderen en plaats geen andere inhoud die is gemanipuleerd om mensen te bedriegen. Deel geen inhoud en steun niemand of niets in ruil voor persoonlijk voordeel (waaronder persoonlijke of familierelaties, betalingen van geldbedragen, gratis producten of diensten, of iets anders van waarde).
 3. Respecteer de privacy van anderen op het platform of in een groep, ook naar buiten toe: je mag niet zonder toestemming de identiteit van een andere deelnemer of tot die deelnemer herleidbare en/of vertrouwelijke informatie delen met anderen; je mag geen gegevens gebruiken, openbaar maken of distribueren die je hebt verkregen op een manier die in strijd is met onze gedragsregels en voorwaarden.
 4. Je mag zonder schriftelijke toestemming van die personen hun contactgegevens of deze van derden niet vermelden in berichten die voor alle deelnemers toegankelijk zijn.
 5. Je mag informatie en berichten van anderen alleen met schriftelijke toestemming van degene die deze persoonlijk heeft ingebracht, uitdragen, publiceren of gebruiken voor eigen gewin.
 6. Je mag geen inhoud plaatsen of distribueren waarop kinderen zijn afgebeeld zonder de benodigde toestemming van een ouder of voogd.
 7. Houd je aan de wet: je dient je te houden aan alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, zonder beperking, privacywetten, intellectuele-eigendomswetten, antispamwetten en andere regelgevende vereisten.
 8. Het platform of de groep is bedoeld om ervaring en kennis te delen, inzichten te verdiepen, nieuwe strategieën en denkwijzen te ontwikkelen en te delen, en is niet bedoeld voor het plaatsen van vacatures of reclame.
 9. De leestafel is bedoeld om informatie publiekelijk te delen en mag in overleg ook worden gebruikt voor de aankondiging van evenementen.
 10. Verzend geen spam of scam, we staan geen kettingbrieven, phishingschema’s, ongerichte, irrelevante, duidelijk ongewenste, ongeautoriseerde, of onnodig repetitieve berichten of andere soortgelijke content toe.
 11. Reageer oprecht op de inhoud van anderen.
 12. Berichten of bijlagen in deze groep dienen geen schuttingtaal, grof taalgebruik, seksueel getinte of anderzijds schokkende of diskwalificerende teksten of afbeeldingen te bevatten.

 

Bij schending van onze gedragsregels zullen wij maatregelen treffen tegen je account of inhoud

Deze gedragsregels gelden voor alle leden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kunnen we bepaalde inhoud minder zichtbaar maken of volledig verwijderen. Herhaalde of ernstige overtredingen kunnen ertoe leiden dat uw toegang tot Het Verloren Kind tijdelijk of permanent wordt geblokkeerd.

Meld ons wanneer je iets ziet wat volgens jou in strijd is met onze gedragsregels, bijvoorbeeld in profielen, bijdragen, berichten of commentaren. Gebruik de rapportagemogelijkheid op een verantwoordelijke manier en alleen voor de beoogde doeleinden.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Deelnemers garanderen dat zij wettelijk bevoegd zijn om deel te nemen aan het platform of de groep en minimaal 18 jaar oud zijn.
 2. Aanmelding voor het platform of een groep geschiedt door het aanleveren van een voornaam, gebruikersnaam en een wachtwoord vanuit een bestaand e-mailadres van de deelnemer. De beheerder(s) slaat deze gegevens op in een database. Gegevens uit deze database hebben slechts het doel met de deelnemers te communiceren en worden niet voor enig ander doel aangewend. Iedere deelnemer kan slechts over één account en gebruikersnaam beschikken. Het is niet toegestaan als deelnemer of entiteit om met meerdere gebruikersnamen of emailadressen deel te nemen aan het platform.

Auteursrechten

 1. Inhoud die je hebt gepubliceerd op het platform van Het Verloren Kind platform blijft jouw werk. Jij bezit de rechten op alle originele artikelen die jij publiceert.
 2. Je kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van je reeds gepubliceerde inhoud.
 3. Jij bent verantwoordelijk voor de inhoud van jouw artikelen, inclusief eventuele schade die je aan anderen toebrengt of schade die jou wordt toegebracht door jouw gebruik van dit platform.

Respecteer de rechten van Het Verloren Kind

 1. Je mag niet de suggestie wekken dat je gelieerd bent aan of wordt gesteund door Het Verloren Kind terwijl dit niet het geval is.
 2. Manipuleer of verstoor het platform niet.
 3. Gebruik Het Verloren Kind alleen op de manier die we nadrukkelijk toestaan voor de taken waarvoor Het Verloren Kind is bedoeld.

Beheer, moderating en aansprakelijkheid 

 1. Beheerders en moderators zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de berichten.
 2. Beheerders en moderators hebben het recht om zonder opgaaf van reden geplaatste berichten te verwijderen als zij daar noodzaak toe zien.
 3. Beheerders en moderators hebben het recht om deelname aan het platform of aan een groep van individuele gebruikers tijdelijk of permanent te blokkeren als niet aan de voorwaarden voor deelname en de gedragsregels wordt voldaan.
 4. Beheerders en moderators zijn niet aansprakelijk voor misbruik door hackers en/of het openbaar maken van informatie als gevolg van misbruik door derden, bijvoorbeeld zoekmachines.
 5. Reclame wordt uit de berichten op het sociale platform verwijderd.
 6. Als deelnemers verzoeken om hun account te verwijderen, zal dit altijd gebeuren. Geplaatste berichten van deze deelnemer zullen niet of niet direct worden verwijderd. Deelnemers kunnen altijd zelf hun berichten verwijderen of verzoeken om ze te verwijderen.
 7. Beheerder(s) en moderators hebben het recht de voorwaarden voor deelname te wijzigen en zullen hiervan melding doen aan de deelnemers door het plaatsen van een bericht op het platform en, indien relevant, in een groep.
 8. Beheerders, moderators en deelnemers zijn aan dezelfde voorwaarden voor deelname gebonden.
 9. Bij problemen van diverse aard kan men zich wenden tot de beheerder(s).