Beleidsplan

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

De Stichting HVK (hierna “de Stichting) publiceert een platform voor alle slachtoffers, omstanders en professionals die te maken hebben met ouder/kind omgangsproblematiek en ouderverstoting bij zg. complexe scheidingen in Nederland. Deze problematiek brengt de Stichting onder de aandacht bij beleidsbepalers en professionals om de psychische- en emotionele schade zo veel mogelijk te beperken. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

Het doel is om meer kennis over deze materie te verspreiden onder de gehele keten van politici, relevante maatschappelijke instanties, overheden, zorgverleners, jeugdzorgprofessionals, advocaten en familierechters.
Tevens beoogt de stichting slachtoffers en omstanders te helpen met online informatie en -adviezen.

Tot slot zet de instelling zich in om bij te dragen aan het maatschappelijk debat met relevante instellingen en media.

Statutaire doelstelling Afwezigheid van enig winstoogmerk.

Liquidatiesaldo zal allereerst bestemd zijn ten behoeve van het technisch onderhoud van het online platform en het secretariaat. Een restant, als dat er is, zal ten goede komen aan Stichtingen met een doelstelling die aanverwant is aan die van Het Verloren Kind, mits de begunstigde instelling/instellingen beschikt/beschikken over een Anbi status.

Missie

Het verspreiden van meer kennis over ouderverstoting in de gehele keten van politici, relevante maatschappelijke instanties, overheden, zorgverleners, jeugdzorgprofessionals, advocaten en familierechters.
Tevens beoogt de instelling slachtoffers en omstanders te helpen met informatie en adviezen.

Voorts zet de instelling zich in om bij te dragen aan het maatschappelijk debat met relevante instellingen. Tot slot streeft de Stichting ernaar om op termijn de bepalingen in het Verdrag voor de Rechten van het Kind en het bepalingen uit het Verdrag van Istanboel op een adequate wijze in de Nederlandse wetgeving verankerd te zien.

Werkzaamheden van de instelling

De aan de instelling verbonden bestuurders die deels ook in het aandachtsgebied van de Stichting werkzaam zijn streven ernaar uit het binnen – en buitenland zoveel mogelijk relevante literatuur over ouderverstoting te verzamelen, deze te ordenen, en deze zo goed mogelijk zichtbaar en bereikbaar te maken voor alle partijen die deze problematiek in hun dagelijkse werkzaamheden tegenkomen. Regelmatig worden publicaties over het aandachtsgebied van de Stichting verzorgd, welke bij voldoende relevantie, op de website worden geplaatst. Daarnaast kunnen slachtoffers van ouderverstoting met de op de website vermelde professionals in contact treden.

De wijze waarop de instelling gelden werft

Via de website en social media zal de stichting sympathisanten vragen om donaties. Tot op heden zijn er nog geen donaties geweest, het platform ging medio november 2023 live.

Beschikken over het vermogen van de stichting

Het bestuur beschikt over het vermogen van de Stichting.

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur 

Joke de Jong – Deskundig zorgverlener m.b.t. ouderverstoting – hoofdredacteur website

Peter Beerents_ ervaringsdeskundige – oprichter

Erik Heslenfeld – Pennningmeester

Jan van Weegberg – familierecht advocaat – juridisch adviseur

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt 

De penningmeester laat na afloop van het jaar een balans en een exploitatieoverzicht opstellen.

Een batig saldo na afloop van enig jaar zal aan de algemene reserve worden toegevoegd. Een verlies in het jaar zal in mindering worden gebracht op de reserve.

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur

Joke de Jong, Peter Beerents en Jan van Weegberg, hierboven genoemd, opereren met een grote mate van zelfstandigheid op hun eigen beleidsterrein, zeker als het gaat om de inhoud. Zij toetsen zelfstandig, dan wel in onderling overleg, welke artikelen, onderzoeken geschikt zijn voor publicatie of vermelding door middel van een link op de website. Op de website verzorgde vakinhoudelijke publicaties van eigen hand door Joke, Peter of Jan, vertegenwoordigen altijd het beleid van het bestuur omdat deze, naar het inzicht van genoemd drietal, of een van hen, bijdraagt aan hetgeen waar Het Verloren Kind voor staat.

In het algemeen geldt dat gemeld drietal, of een van hen, geen artikelen of onderzoeksrapporten op de website vermeldt, mits de schrijver(s) ervan of de instelling die er eigenaar van is, uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben verleend voor de vermelding op de website van Het Verloren Kind. Het bestuur houdt zelf dossier bij van een dergelijke instemming.

Vermogen van de instelling op 30 november 2023

De instelling heeft thans geen vermogen.

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de instelling

De beschikbare (privé)gelden worden thans uitsluitend aangewend om de gemaakte opstart en onderhoudskosten met betrekking tot het online platform te dekken.

Beheer

Vermogen van de instelling

Niet van toepassing.

Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. 

Na behoorlijke doorlooptijd heeft de Stichting bij ABN/AMRO een zakelijke rekening te geopend. Dit heeft zijn weerslag in de verslaglegging, reden waarom de eerste jaarrekening van Het Verloren Kind de periode vanaf oprichting tot en met 2023 zal beslaan. De jaarrekening over die periode zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 worden samengesteld.

Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de instelling en afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid.

Dit is nog niet van toepassing per 30 november 2023.

Kostenstructuur van de instelling

Vooralsnog gaat het alleen om online platform-onderhoud, secretariaat en kosten voor adverteren en betaalverkeer.

Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen

Er zijn geen wervingskosten

Beloning beleidsbetalers (ook noemen dat er geen beloning wordt verstrekt).

Er zijn geen beloningen, alle werkzaamheden geschieden pro deo.

Beschrijving administratieve organisatie.

Stichting Het Verloren Kind heeft een zakelijke bankrekening bij ABN/AMRO. KvK: 85814946