High conflict scheiding. Psychisch, emotioneel en fysiek geweld

Complexe scheidingen zijn zeer ontwrichtend voor slachtoffers. Complexe scheidingen zijn een ernstige bedreiging voor het psychisch-emotioneel, fysiek welbevinden en welzijn van alle slachtoffer-gezinsleden door de high-conflict ouder, die een heel gezinssysteem ziek maakt. De (ex-)partner MOET vernietigd worden als hij of zij geen ‘Ja en Amen’ zegt op wat ‘de high-conflict’ ouder wil.

De high-conflict ouder zal er alles aan doen om iedereen te overtuigen dat de andere ouder de pleger van geweld is.

Eenzijdig geweld

Weet: Eenzijdig geweld is wat speelt in deze (ex-)gezinssituaties, maar dit wordt structureel ontkend en genegeerd door menig medewerker van GI, RvdK, huisarts, jeugd-en-gezinsinstanties, rechters. Zo blijkt op grote schaal. Omdat men niet (h)erkent wat IS, omdat men niet adequaat durft in te grijpen. En hierdoor gaat het mis op grote schaal voor veel kinderen en slachtoffer-ouders.

De betrokkenheid van gerelateerde instanties verergert vaak deze situaties.

Dit komt door het volgende:

– de high-conflict ouder wordt vaak blind geloofd door betrokken professionals en justitie,

– er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan door specialisten door betrokken professionals en  justitie

-er vindt geen feitenonderzoek plaats en de feiten die er zijn worden geregeld genegeerd, die komen niet in de rapportages te staan die naar de rechter gaan,

– er is geen kennis en inzicht over de destructieve communicatiemechanismen en

-patronen die stelselmatig spelen in deze situaties, waardoor er niet adequaat wordt gedacht, gecommuniceerd en gehandeld, waardoor emotioneel psychisch geweld toeneemt,

– jeugdzorg medewerkers laten eigen oordelen, invullingen, aannames, eigen visie prevaleren boven de realiteit van kind en ouder en willen niet horen dat structureel (ex-)partnergeweld aan de orde van de dag is,

– men focust op omgangsschema’s en niet op de kern van het achterliggende probleem,

– men is te laf om adequaat in te grijpen en maakt kind en ouder die slachtoffer zijn verantwoordelijk voor het geweld van de high-conflict papa of mama/ouder.

Rust voor het kind

Denk aan UHP en OTS, denk aan uit het ouderlijk gezag geplaatst worden als veilige ouder of de kinderen bij de high-conflict papa of mama laten wonen met als opgaaf van reden: de impasse doorbreken, zg. voor de ‘rust’ voor het kind??

Geregeld gaat het gigantisch mis in de samenwerking tussen medewerkers, kinderen en ouders die met jeugdbescherming en jeugdzorg te maken krijgen bij de complexe scheidingen. Er wordt nl. niet geluisterd, niet (h)erkend wat kind en ouder aangeven over hun realiteit. We kijken massaal weg van dit geweld. 

Alle ouders die ik spreek, adviseer en coach zitten in deze complexe scheidingssituatie. Al deze ouders hebben te maken met psychisch-emotioneel financieel fysiek (ex-)partnergeweld jegens hen, via hun kinderen, via medewerkers, via naasten en netwerk. Allemaal hebben ze van doen met een high-conflict (ex-)partner die op alle mogelijke manieren tegenwerkt, manipuleert, chanteert, feiten verdraait, waar medewerkers dit geweld in stand houden en verergeren.

 Stop dit 

Niek Vink:

Geregeld gaat het gigantisch mis in de samenwerking tussen medewerkers, kinderen en ouders die met justitie, jeugdbescherming en jeugdzorg te maken krijgen bij de complexe scheidingen. Er wordt nl. niet geluisterd, niet (h)erkend wat kind en ouder aangeven over hun realiteit. Men kijkt massaal weg van dit geweld.

Veel  ouders hebben te maken met psychisch-emotioneel, financieel fysiek (ex-) partnergeweld jegens hen, via hun kinderen, via medewerkers, via naasten en netwerk. Allemaal hebben ze van doen met een high-conflict (ex-)partner die op alle mogelijke manieren tegenwerkt, manipuleert, chanteert, feiten verdraait, waar jeugdzorg medewerkers en justitie dit geweld in stand houden en verergeren.

Wanneer één van de ouders een beperkte (of geen) gewetensfunctie heeft en er sprake is van een narcistische persoonlijkheidsstoornis, is niets meer wat het lijkt. Door manipulatie, misleiding en bedrog, worden de rollen omgedraaid: degene die belaagd wordt, wordt in de ogen van de omgeving dader, de dader wordt slachtoffer. De belaagde wordt voortdurend geprovoceerd, getergd en tot wanhoop gedreven. Wanneer hulpverleners niet op de hoogte zijn van strategieëen die horen bij narcistisch misbruik en de bijbehorende patronen niet herkennen of verkeerd interpreteren, is de kans groot dat interventies geen effect sorteren. Conflicten blijven escaleren. Bemiddeling werkt averechts want degene die manipuleert gaat daar in sessies naar hartenlust mee door. ‘Gaslighten’ is een tactiek die door belagers structureel wordt toegepast. Doelwitten raken geïsoleerd van hun omgeving. Het gevoel bestaansrecht te hebben, verdwijnt uiteindelijk. De impact en gevolgen van narcistisch misbruik zijn enorm. Bij (gewelddadige) echtscheidingen voelt de dader zich gerechtigd. Hij of zij waant zich superieur, stopt nooit en kent geen berouw of spijt. De ander moet kapot. Soms zelfs ook de kinderen.

 

Bron: Franka Guiking op LinkedIn

 

 

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …