Trainingen  MASIC en NICHD, gestructureerd feitenonderzoek

Trainingen  MASIC en NICHD 

Om effectief te kunnen zijn met conflictscheidingsgezinnen moet de professional een onpartijdige houding aannemen. Het gevaar van ‘meegaan in de loopgravenoorlog’ is groot, omdat deze ouders een sterk emotioneel appel doen op professionals. Juist hierom is gestructureerd feitenonderzoek nodig. 

In Nederland hebben we inmiddels ervaring opgedaan met twee methoden voor gestructureerd feitenonderzoek: 

  • De MASIC voor gestructureerd onderzoek naar partnergeweld bij conflictscheidingen 
  • Het NICHD interview protocol voor onderzoek naar de ervaringen van het kind 

We bieden training aan in deze methoden. We verwachten op termijn andere evidence-based methoden te kunnen toevoegen. 

Klik hier voor informatie over MASIC training. 

Klik hier voor informatie over NICHD training. 

 

MASIC training: Gestructureerd onderzoek naar partnergeweld 

MASIC- Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns 

Feitenonderzoek bij scheidingen is noodzakelijk om de meest geschikte aanpak te kiezen. Een van de belangrijke elementen bij feitenonderzoek is een inventarisatie van (mogelijk) partnergeweld, tijdens de relatie én na de scheiding of in het afgelopen jaar. Een geschiedenis van partnergeweld komt veel voor bij ouders die uiteindelijk in een conflictscheiding belanden, en dit geweld bedreigt ook de ontwikkeling van de kinderen. 

In een groot aantal landen (o.a. Canada, Australië en een aantal staten van de VS) is screening op partnergeweld een verplicht onderdeel in een echtscheidingstraject. In Australië gelden sinds maart 2009 de Family Violence Best Practice Principles[1] voor familierechters, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke kennis over huiselijk geweld (family violence). Bepaalde typen partnergeweld vormen een contra-indicatie voor gezamenlijke ouderschapsbemiddeling/mediation. 

Wat is MASIC?

De MASIC biedt een gestructureerde beoordeling van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict)scheiding verwikkeld zijn. Wetenschappelijkk onderzoek heeft aangetoond dat bij meer dan de helft van deze complexe scheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt. De MASIC bestaat uit een gestructureerd interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen. De MASIC vraagt gedetailleerd naar verschillende vormen van partnergeweld, zoals emotionele mishandeling, dwingende controle, lichamelijk geweld, seksueel geweld en stalking. Vervolgens wordt op basis van de informatie uit de twee interviews, aangevuld met informatie uit andere bronnen (bijv. politiegegevens, medische gegevens) een beoordeling gemaakt over de aan/afwezigheid van partnergeweld, en als er geweld aanwezig is, over het type geweld. Vooral dwingende controle vormt een veiligheidsrisico. 

Ervaringen met MASIC 

In Midden- en West-Brabant is in het kader van het ZonMw project Verbetering Ketenaanpak Conflictscheidingen (2015-2017) bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en Kompaan en De Bocht (nu: Sterk Huis) een pilot met de MASIC uitgevoerd. De ervaringen met de MASIC zijn positief: professionals die ermee werken geven aan dat ze met de MASIC ontdekken wat er aan de hand is in de relatie tussen de ouders en in het type partnergeweld, waardoor duidelijker wordt of er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het gezin te vergroten en/of dat mediation niet geschikt is. Ook ouders zelf zijn positief over het uitgebreide interview; zij ervaren het onderzoek als zorgvuldig en zij krijgen soms groter inzicht in de redenen van de scheiding. 

De MASIC training duurt 4 uur. Hierin wordt uitleg gegeven over de verschillende typen partnergeweld, en over wetenschappelijk onderzoek (buitenlands en Nederlands) met de MASIC. We gaan in op de implicaties van de uitslag van de MASIC voor de veiligheid binnen het gezin, voor advisering aan de familierechter en voor mediation-(on)mogelijkheden. 

De training wordt als open inschrijving training aangeboden, maar een in-company training is ook mogelijk. Hiervoor kan contact worden opgenomen en/of een offerte aangevraagd worden via: corine.de.ruiter@xs4all.nl. 

Training NICHD interviewprotocol 

Feitenonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling is binnen de Nederlandse jeugdzorg nog een relatief verwaarloosde basisvaardigheid. Lange tijd was men van mening dat feitenonderzoek (‘waarheidsvinding’) exclusief tot de kerntaak van de politie behoorde in het kader van mogelijke strafrechtelijke vervolging. Inmiddels is duidelijk dat ook om kinderen te kunnen beschermen en om een veiligheidsplan te maken en eventueel een hulpverleningsplan op te stellen, feitelijk inzicht in wat zij hebben meegemaakt noodzakelijk is. 

Het belang van een wetenschappelijk onderbouwd interviewprotocol voor kinderen die mogelijk slachtoffer zijn van mishandeling is groot. Kinderen zijn extra kwetsbaar tijdens interviews, bijvoorbeeld omdat zij degene die hen mishandeld heeft willen beschermen. Hun verklaringen zijn soms onvolledig omdat zij onder druk staan om zaken te verzwijgen. Ook kunnen ze veel fouten bevatten omdat zij door suggestieve vragen verklaringen afgeven die niet stroken met wat ze hebben meegemaakt. 

Feitenonderzoek voor accurate informatie over kindermishandeling

Sinds begin 2018 wordt het interview protocol van de National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) ingevoerd bij twee Veilig Thuis organisaties (West-Brabant en Zuid-Limburg) in het kader van een project binnen het ZonMw programma Kindermishandeling. Michael Lamb en collega’s (2007) ontwikkelden het NICHD-interviewprotocol voor kinderen met als doel het verkrijgen van zoveel mogelijk accurate informatie. Het NICHD-protocol is niet alleen bedoeld voor het politieverhoor van kinderen in het kader van strafrechtelijk onderzoek; het is ook ontwikkeld om op basis van een zo optimaal mogelijk feitenonderzoek de beste interventie te vinden. Het NICHD-protocol heeft van alle forensische interviewprotocollen de sterkste wetenschappelijke basis voor het verkrijgen van gedetailleerde en accurate informatie (Olafson, 2012). Dit is de reden dat het NICHD-protocol gekozen werd voor het ZonMw project. 

Omdat blijkt dat er grote behoefte is aan interviewvaardigheden die de feiten boven water krijgen, hebben we besloten de training in het NICHD-protocol ook buiten het ZonMw project aan te bieden. 

De kracht van het NICHD kind-interview

De kracht van het NICHD-kindinterview is dat het rekening houdt met de cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen met een leeftijd tussen drie en zeventien jaar. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door een uitgebreide fase van contactopbouw, training in het episodisch geheugen, en uitleg over het verschil tussen ‘waar’ en ‘niet waar’, voordat het interview over de (vermoedelijke) feiten begint. Het interview eindigt met een neutrale afsluiting. 

Verreweg het belangrijkste aspect van het NICHD-kindinterview protocol is de grondige training in het stellen van open, uitnodigende vragen, en het zoveel mogelijk vermijden van sturende en suggestieve vragen. Deze interviewstrategie heeft bewezen effectief te zijn in het verkrijgen van accurate verklaringen. Het NICHD-kindinterview protocol is in een groot aantal landen de standaard voor het forensisch kind-interview (o.a. Israël, Schotland). Onderzoekers van de sectie Forensic Psychology van de Universiteit Maastricht (UM) zijn door Dr. David La Rooy opgeleid in het NICHD-protocol en hebben toestemming om NICHD-trainingen in Nederland te geven. Het NICHD-kidinterview protocol is in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar (de Ruiter e a., 2016). 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een eenmalige training in een kindinterview onvoldoende is om de kwaliteit van de interviews op langere termijn te waarborgen. Vandaar dat na een driedaagse training, supervisie en feedback over afgelegde interviews nodig is zodat interviewvaardigheden in lijn van het protocol blijven (Cyr e.a., 2012; Lamb e.a., 2002). Dit is de reden dat wij standaard twee terugkomsessies van 2 uur plannen met de deelnemers aan de training. 

Het NICHD-kindinterview protocol is geschikt voor feitenonderzoek naar alle vormen van kindermishandeling (lichamelijk, seksueel, verwaarlozing, conflictscheidingen, etc.). Sommige mensen zijn bezorgd over de mogelijke negatieve gevolgen van het NICHD-interview op het kind. Hierbij moet in aanmerking genomen worden dat er altijd een aanleiding is voor de afname van een interview over mogelijke incidenten van kindermishandeling. Meestal heeft het kind al aan iemand verteld wat er is gebeurd. Het is dan het juiste moment om het kind te interviewen, en ook niet te lang te wachten in verband met mogelijke beïnvloeding van het kind door anderen. Het NICHD-kindinterview protocol gebruikt bewust een niet-suggestieve, niet-dwingende interviewtechniek, juist met het doel secundaire victimisatie tegen te gaan. Halverwege het inhoudelijke deel van het NICHD-interview is standaard een pauze ingebouwd, waarin de interviewer bepaalt of het nuttig en noodzakelijk is om door te gaan met het interview. Overigens is enige mate van stress bij het kind gerechtvaardigd, als er ernstige feiten aan het licht komen, en daarmee mishandeling in de toekomst voorkomen kan worden. Deze onderwerpen komen allemaal uitgebreid aan bod tijdens de training. 

Doelgroep voor de training

Medewerkers werkzaam bij Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en andere organisaties waar inzicht in wat kinderen feitelijk hebben meegemaakt van belang is. 

Accreditatie

De training is geaccrediteerd voor Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/ Systeemtherapeuten (ID nummer: 356301) 

Register: Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 

K&J/OG herregistratie: 16 punten 

K&J/OG opleiding – diagnostiek: 8 punten 

De training is geaccrediteerd voor Jeugdzorgwerkers (SKJ203462) 

Register: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 

Geaccrediteerde punten:  26 

Kosten

In de training ligt de nadruk op oefenen van interviewvaardigheden. De driedaagse training plus twee aparte feedbackbijeenkomsten kost € 895,00. U kunt zich aanmelden voor deze training bij Brenda Erens (brenda.erens@maastrichtuniversity.nl). U ontvangt dan nadere informatie over de betaling. 

Een week voor de training ontvangt u informatie over een overzicht van de trainingsdagen. U ontvangt het NICHD-protocol, een scoringshandleiding voor het coderen van interviewvragen en andere materialen. 

Het maximale aantal deelnemers aan de training is 15. 

Deze training kan ook in-company gegeven worden. Neem daarvoor contact op met corine.deruiter@maastrichtuniversity.nl. 

Bron:

Corine de Ruiter – www.Conflictscheiding.eu 

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …