Familierecht & kinderrechten

Familierecht & kinderrechten: Borg de betrouwbaarheid van het rechtssysteem en de volledigheid en juistheid van de rechtsfeiten en toepasselijke rechtsgronden [Ambtshalve toepassing van rechtsgronden door de Nederlandse rechter, Daan Asser]

Volledigheid en juistheid rechtsfeiten en toepasselijke rechtsgronden

“De rechter moet, uitgaande van de op de vordering c.q. het verweer toepasselijke rechtsnorm, de volledigheid en juistheid van de gestelde rechtsfeiten aan de orde […] stellen. […] De rechter heeft de plicht ervoor te zorgen dat hij een zowel feitelijk als juridisch verantwoorde basis voor zijn beslissing heeft, een basis met kloppende alternatieven, niet met vraagtekens die leiden tot verrassingsbeslissingen.” [Daan Asser, Pagina 357]

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid van het rechtssysteem te borgen door (1) stelselmatig te focussen op het vermijden en verbeteren van door rechters gemaakte fouten*, en (2) de kwaliteit te bewaken bv. door middel van casus reviews, en te richten op de volgende criteria:
(1) is aan het debat beantwoord?
(2) sluit de redenering?
(3) is het oordeel rechtens juist?
[Mr. drs. B.T.M. van der Wiel, ‘Motivering door de Nederlandse cassatierechter’, Hoofdstuk 4 Controleerbaarheid van uitspraken van de Hoge Raad]
*Het maken van (niet opzettelijke) fouten is onvermijdelijk, het erkennen en verbeteren van fouten vereist integriteit, professionaliteit en civiel courage

Als er serieuze vermoedens (en b.v. aangifte) van mishandeling of misbruik van het kind zijn, geldt:
“Whenever child abuse is a diagnostic consideration, the diagnosis returned from the mental health care system must be accurate 100% of the time.  The Court needs an accurate diagnosis for its decisions, and the child needs an accurate diagnosis when the potential diagnosis is child abuse by a parent.”
[Attachment Pathology in the Family Courts
C.A. Childress, Psy.D. (2021)]
https://lnkd.in/egQJ2J2T

Hieruit vloeien bij vermoedens van strafbare kindermishandeling eisen voort die gesteld behoren worden aan (1) de diagnosticering, (2) de rechtspraak en (3) de kinderbeschermingsketen, familierecht, strafrecht en jeugdzorg, te weten:
(1) deugdelijk feitenonderzoek en deugdelijke diagnosticering;
(2) regie in de keten, primair gericht op het belang van het kind;
(3) betrouwbaarheid van het rechtssysteem en de daaraan gelieerde kinderrecht-keten;
(4) keten-omvattende toetsingscriteria in de cassatierechtspraak;
(5) aan de motivering van arresten van de Hoge Raad te stellen eisen: is aan het debat beantwoord, sluit de redenering, is het oordeel rechtens juist?
(6) indien de Conclusie A-G strekt tot vernietiging van uitspraken van lagere rechters en de rechtstoestand die daarmee in het leven is geroepen, dan kan deze conclusie niet door de Hoge Raad verworpen worden;
(7) de organische samenhang tussen recht, rechtsstaat, rechtspraak, rechtsontwikkeling, rechtsbescherming en rechtseenheid dient gemonitord te worden, bv. door casus reviews.

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …