Het bestuur

De oprichter heeft advocaat mr. drs. Jan F.M. van Weegberg bereid gevonden zijn jarenlange kennis en ervaring in het personen- en familierecht te delen en zitting te nemen in het bestuur. Alle relevante ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, ook rond het thema oudervervreemding en ouderverstoting, worden op de voet gevolgd. Als advocaat in het familierecht is hij zich er terdege van bewust dat het tot stand brengen van afspraken voor het kind voor ouders gepaard kan gaan met heftige emoties. Hij zet zich in voor een goede omgang tussen ouder en kind en is eveneens van mening dat een advocaat in deze zaken zeer terughoudend moet zijn met beschuldigingen en met kwaadspreken. Het is mede de taak en de verantwoordelijkheid van advocaten om er voor te zorgen dat partijen niet verder uit elkaar komen te staan. Naast het belang van de ouders heeft het kind een zwaarwegend belang. Van advocaten mag worden verwacht dat zij een minnelijke schikking nastreven.

Het Expertise- en Studiecentrum VSNO B.V. (Vroeg Signalering Neutraal Ouderschap) werd benaderd om invulling te geven aan de tekst. Adviseur Joke de Jong loopt bijna 20 jaar als onafhankelijke partij mee met ouders in het hele proces van scheiden en werkt zij samen met professionals binnen en buiten de keten en met advocaten. Zij en haar collega’s ondersteunen, adviseren en trainen ouders en ook professionals die bij kinderen en ouders betrokken zijn op basis van de principes van het neutraal ouderschap en vanuit het perspectief van het kind. Hierin zijn zij niet voor of tegen één van beide ouders, maar voor neutraal ouderschap van beide ouders die zelf de regie kunnen en wensen te nemen in het belang van hun kind. VSNO kan benaderd worden door beide ouders. Joke de Jong is van mening dat iedere professional met voldoende kennis en ervaring in staat zal zijn om de patronen van oudervervreemding reeds vroeg te signaleren en dat dit ook dringend noodzakelijk is voor de veiligheid en de gezonde ontwikkeling naar zelfstandigheid van het kind. Echter, oudervervreemding én de complexe scheiding zal niet worden voorkomen zo lang van het kind en ouders wordt gevraagd zich jarenlang aan te passen aan het huidige beleid en de uitvoering daarvan gericht blijft op strijdende ouders in plaats van dat een keuze van beleid de professional in staat stelt om aan te sluiten bij de werkelijke problematiek van het kind en de ene en andere ouder. Met vroeg signalering zal de professional de expertise moeten kunnen inzetten om binnen een kader van neutraal ouderschap een ouder en een kind met mogelijkheden te erkennen en te ondersteunen en een ouder met onmogelijkheden te kunnen begrenzen. Binnen het huidige beleid is dit vaak precies andersom en worden trajecten ingezet die oudervervreemding en de complexe scheiding bevorderen.

Met passie voor het kind zetten Joke de Jong c.s. zich in samenwerking met de vereniging van ervaringsdeskundigen NOBS (Neutraal Ouderschap bij Scheiding) in om de gezonde ontwikkeling van kinderen te waarborgen. In relatie tot de destructieve aspecten van de relatie met een vervreemdende ouder heeft het kind bewustzijn, regie en oplossend vermogen nodig voor het behoud en de ontwikkeling van een eigen identiteit en voor het vormen van de eigen mening.

De Stichting Het Verloren Kind is voor Joke de Jong c.s. de verzamelplek voor professionals en ervaringsdeskundigen voor het delen van informatie en kennis en om van elkaar te leren; voor analyse en onderzoek, maar ook strategie om te veranderen en om partijen tot elkaar te brengen, om voorstellen te ontwikkelen en acties in te zetten of te coördineren.