Criteria for the diagnosis of Parental Alienation

Criteria for the diagnosis of Parental Alienation

 

Parental Alienation – Science and Law, Chapter 1, Lorandos, Bernet 2020
Pages 12/13

“Both mental health and legal writers have proposed criteria for the diagnosis of PA. When Bernet recommended in 2008 that the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) include a discussion of PA, the proposal included the diagnostic features of parental alienation disorder. […] In 2014, Amy Baker and her colleagues organized the criteria for the identification of PA into several factors. For use in this book,the editors and chapter authors have adapted the factors of Baker et al. for the Five-Factor Model for the identification and diagnosis of PA. The Five-Factor Model takes into consideration the actions and attitudes of the child, the reject parent, and the favored parent (see Table 3).”

https://lnkd.in/eNnWu2bq

DEPROGRAMMING BRAINWASHED CHILDREN Chapter 6 Deprogramming Factors, Children Held Hostage by Stanley S Clawar and Brynne V Rivlin

SOCIAL HISTORY AS THE BASIC TOOL

 

Chapter 11 Social History as the Basic Tool explaining the Distortion Factor:
“The single most important element in uncovering the content, intensity, and impact of programming-and-brainwashing in children is researching the social history of the children.”

 

INTRODUCTION OF OBJECTIVE MATERIALS


“As a general rule, we have found that change of the physical environment and increased social contact with the target parent are the major positive ways to deprogramme a child.”

 

ENVIRONMENTAL MODIFICATION


“Of the approximately 400 cases we have seen where the courts have increased the contact with the target parent (and in half of these, over the objection of the children), there has been positive change in 90 percent of the relationships between the child and the target parent, including the elimination or reduction of many social-psychological, educational, and physical problems that the child presented prior to the modification.”

https://lnkd.in/d9mSjKV2

Dr Craig Childress: THE CRITICAL BYSTANDER ROLE OF THE FAMILY COURT, ATTORNEYS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS IN CASES OF “PARENTAL ALIENATION”

“Attachment-based “parental alienation” is not a child custody issue, it is a child protection issue. […]

Failure to recognize the extraordinary severity of the pathology involved in attachment-based “parental alienation,” and failure to protect the child from the profound psychological and development harm associated with attachment-based “parental alienation,” is to collude with the pathology and psychological abuse of the child.”

https://lnkd.in/dSGqzY6C

CRITERIA VOOR DE DIAGNOSE VAN OUDERVERVREEMDING

Oudervervreemding – Wetenschap en recht, hoofdstuk 1, Lorandos, Bernet 2020
Pagina 12/13

“Zowel geestelijke gezondheid als juridische schrijvers hebben criteria voorgesteld voor de diagnose van PA. Toen Bernet in 2008 aanbeval dat de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) een bespreking van PA zou bevatten, omvatte het voorstel de diagnostische kenmerken van ouderlijke vervreemdingsstoornis. […] In 2014 organiseerden Amy Baker en haar collega’s de criteria voor de identificatie van PA in verschillende factoren. Voor gebruik in dit boek hebben de redacteuren en hoofdstukauteurs de factoren van Baker et al. aangepast voor het Vijffactormodel voor de identificatie en diagnose van PA. Het vijffactormodel houdt rekening met de acties en attitudes van het kind, de afwijzende ouder en de begunstigde ouder (zie tabel 3).”

https://lnkd.in/eNnWu2bq

DEPROGRAMMERING VAN GEHERSENSPOELDE KINDEREN Hoofdstuk 6 Deprogrammeringsfactoren, Kinderen gegijzeld door Stanley S Clawar en Brynne V Rivlin
Er wordt verwezen naar

SOCIALE GESCHIEDENIS ALS BASISINSTRUMENT

Hoofdstuk 11 Sociale geschiedenis als basisinstrument dat de distortionfactor verklaart:
“Het allerbelangrijkste element bij het blootleggen van de inhoud, intensiteit en impact van programmeren en hersenspoeling bij kinderen is het onderzoeken van de sociale geschiedenis van de kinderen.”

INTRODUCTIE VAN OBJECTIEVE MATERIALEN

“Als algemene regel hebben we ontdekt dat verandering van de fysieke omgeving en meer sociaal contact met de doelouder de belangrijkste positieve manieren zijn om een kind te deprogrammeren.”

MILIEUVERANDERING

“Van de ongeveer 400 gevallen die we hebben gezien waarin de rechtbanken het contact met de doelouder hebben vergroot (en in de helft daarvan over het bezwaar van de kinderen), is er een positieve verandering geweest in 90 procent van de relaties tussen het kind en de doelouder, inclusief de eliminatie of vermindering van veel sociaal-psychologische, educatieve en fysieke problemen die het kind vóór de wijziging heeft opgelopen.”

https://lnkd.in/d9mSjKV2

Dr Craig Childress: DE KRITISCHE ROL VAN OMSTANDERS VAN DE FAMILIERECHTBANK, ADVOCATEN EN PROFESSIONALS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG IN GEVALLEN VAN “OUDERVERVREEMDING”

“Op hechting gebaseerde “oudervervreemding” is geen kwestie van voogdij over kinderen, het is een kwestie van kinderbescherming. […]

Het niet erkennen van de buitengewone ernst van de pathologie die betrokken is bij op gehechtheid gebaseerde “ouderlijke vervreemding”, en het falen om het kind te beschermen tegen de diepgaande psychologische en ontwikkelingsschade die gepaard gaat met op gehechtheid gebaseerde “oudervervreemding”, is samenspannen met de pathologie en psychologisch misbruik van het kind. ”

https://lnkd.in/dSGqzY6C

The Change for Children Evidence of Parental Alienation for the Domestic Abuse Bill – Compiled by Brian Ludmer

Gerelateerde Artikelen

Wetenschappelijk rapport werkelijkheidsvinding

Werkelijkheidsvinding voor rechters bij  jeugdbeschermingszaken Recente wetenschappelijke inzichten voor rechters, beleidsmakers en de jeugdbescherming   Rapport Mei 2021 Wetenschappelijke feitenverzameling jegens zorg voor jeugd AdoptieZaken & Familierecht …

The Bystander role

The Bystander Role The “bystander” role in the trauma reenactment narrative is critical. The choice before the mental health professionals, attorneys, and the court in…